ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Bevezető és általános rendelkezések

1.1 A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF, vagy Általános Szerződési Feltételek) tartalmazzák a Purissimo (Laudis-B Bt.) (székhely: 1047 Budapest, Labdarúgó u 51 Cg.: 01 06 763209, a továbbiakban: Szolgáltató) www.purissimo.hu URL alatt elérhető weboldalán és a Társaság jogosultsága alá eső termékhez kapcsolódó technikai felületein, platformjain (a továbbiakban: Felület) az ÁSZF szerinti szolgáltatásai (a szolgáltatások összessége a továbbiakban: Szolgáltatás) nyújtására és igénybevételére vonatkozó jogokat és kötelezettségeket.

1.2. A Szolgáltatásokat a Szolgáltató az ÁSZF-ben meghatározottak szerint létrejövő egyedi szerződések megkötése, illetve a megrendelések elfogadását és visszaigazolását követően nyújtja.

A jelen ÁSZF, a hatálya alá tartozóan megkötött valamennyi szerződésére irányadó, ezen szerződések részét képezi az egyedi szerződések eltérő és kifejezett rendelkezésének hiányában. A szerződések megkötésével a megrendelő részéről a jelen ÁSZF tartalma (ide értve az ÁSZF-ben hivatkozott dokumentumokat is) megismertnek és elfogadottnak minősül, és irányadó a felek kötelmére. Az ÁSZF a felek között létrejövő kötelmekre külön, és kifejezetten erre irányuló kikötés hiányában is minden esetben irányadó.

1.3. A Szolgáltatás megrendelője a továbbiakban: Megrendelő. A Szolgáltató a Megrendelő által igénybe venni kívánt Szolgáltatások szerződésszerű biztosítására, míg a Megrendelő az ÁSZF és a vonatkozó szerződés feltételeinek maradéktalan megtartása mellett, az adott szolgáltatásra vonatkozó, megrendelés szerinti díj megfizetésére vállal kötelezettséget. A Megrendelő vállalja, hogy a Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban megtesz minden olyan, az érdekkörébe tartozó cselekményt, illetve megad minden olyan információt, amely a Szolgáltatás nyújtásához szükséges. A Szolgáltató a Szolgáltatásához kapcsolódó egyes szolgáltatási elemeket a Felületen, illetve a Munkaadói Adminisztrációs Felület funkcionalitásain keresztül nyújtja.

1.4. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelés csak abban az esetben minősül a Szolgáltató által elfogadottnak, ha a megrendelést a Szolgáltató visszaigazolja. Amennyiben a megrendeléssel összefüggésben több visszaigazolás történik, úgy az érintett szolgáltatás tekintetében a Szolgáltató utolsó visszaigazolása irányadó. A visszaigazolásra nem került megrendelésekért a Szolgáltató nem felel.

II. A megrendelés

2.1. A kapcsolatfelvétel és a Megrendelő igényeinek bejelentése a következő módokon történhet;

(I) e-mail útján,

(II) egyes szolgáltatások esetén telefonon keresztül.

2.1.1 E-mail útján történő igénybejelentés: a Megrendelő a Szolgáltatások igénybevételére vonatkozó igényeit e-mail útján is eljuttathatja a Szolgáltatóhoz az info@purissimo.hu vagy egyéb, a Felületen közzétett „kapcsolat” felületen történő „üzenetküldéssel” (a továbbiakban a Megrendelő szolgáltatással kapcsolatos email üzeneteinek a küldése esetén, ezen e-mail címekre történő küldés értendő). Az e-mail üzenetben a Megrendelő megfogalmazza a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó igényeit. Az e-mailnek tartalmaznia kell mindazon adatot, amely alapján a Szolgáltató előkészítheti az árajánlatot vagy a szükséges Megrendelőlapot, így legalább az alábbiakat:

2 (I) Megrendelő neve, címe, lakhelye, kapcsolattartó személy neve és elérhetősége.

(II) a megrendelni kívánt szolgáltatás megjelölése, időtartama, szükséges egyéb információk, (III) a szolgáltatás kívánt vagy lehetséges időpontja.

2.1.2 Telefonos úton minden Megrendelőknek lehetősége van jelen ÁSZF-ben megadott, illetve a Felületen folyamatosan elérhetővé tett telefonszámo(ko)n egyes szolgáltatások megrendelésének, a megrendelés kiegészítésének telefonos úton történő kezdeményezésére, illetve egyes megrendelések módosítására, lemondására.

2.2 A Megrendelés folyamata

(I) a Szolgáltató a hozzá eljuttatott adatok alapján előkészíti az árajánlatot (a továbbiakban és az előzőekben együtt: Árajánlat) melyeket e-mail útján küld el a Megrendelőnek

A megrendelés érvényességéhez szükséges, hogy a Megrendelő az ajánlatot jóváhagyja, az esetlegesen kért további adatokat megadja (cím, elérhetőség, kapcsolattartó személye, helyszín megközelítésének lehetősége, bejutás, stb..) Szolgáltatónak.

2.2.1 A Megrendelő szavatolja, hogy minden esetben kizárólag a valóságnak megfelelő, illetve hiteles adatokat ad meg a megrendeléssel, illetve a szerződéssel összefüggésben. A Megrendelő a megrendelési folyamat során, így különösen az általa történő jóváhagyások megtétele előtt, köteles az adatainak és a megrendelése tartalmának ellenőrzésére. Amennyiben a Megrendelő az adatokban elírást, vagy hibát észlel és/vagy a megrendelés tárgyán és/vagy tartalmán módosítani kíván a szerződés létrejöttét megelőzően, úgy a hivatkozott körülményeket (pld.: elírás) és/vagy a fenti szándékát a Megrendelőlap aláírását és a Szolgáltatónak való megküldését megelőzően, illetve az online jóváhagyás megtétele előtt jelezheti a Szolgáltató felé módosítás, pontosítás, javítás végett.

3 Telefonos úton a megrendelés tartalmára vonatkozó módosítási igények jelenthetők be, amely(ek)nek megfelelően Szolgáltató a megrendelést módosítja.

III. A szerződés létrejötte

3.1 Amennyiben jelen ÁSZF másként nem rendelkezik, a szerződés a Szolgáltató vagy Megrendelő által előkészített Megrendelőlap, mint ajánlat, a Megrendelő képviseletére jogosult személye által – cégszerűen – aláírt példányának a Szolgáltatóhoz történt megérkezésével, mint elfogadással jön létre.

A Megrendelő elfogadja, hogy a szerződéskötés módja a megrendelés összetettségének függvényében változhat, továbbá a Szolgáltató a Szolgáltatásait egyedi csomagban, külön megállapodás útján is biztosíthatja.

IV. Szolgáltatások

4.1. A Szolgáltató a Megrendelő számára a következő Szolgáltatásokat kínálja:

-Kárpittisztítás

(példák a teljesség igénye nélkül: kanapé, puff, szófa, lábtartó, ágy, babakocsi, stb…)

-Matractisztítás

(példák a teljesség igénye nélkül: dupla és egyszemélyes matracok, szivacsbetét, stb..)

-Szőnyegtisztítás

(példák a teljesség igénye nélkül: hosszú és rövidszálú, padlószőnyeg, perzsa, selyem, kasmír, fali szőttes, stb…)

-Gépjármű kárpittisztítás

(példák a teljesség igénye nélkül: autók ülései, padlókárpit, biztonsági öv, tetőkárpit, stb…)

V. Az egyes Szolgáltatások, általános szabályok

5.1.1 Az alapárban foglalt, a Megrendelő külön igénye esetén igénybe vehető szolgáltatások: A (IV) szolgáltatások általános (napi igénybevételböl származó por) szennyezettségű tisztítása.

5.1.2 Az alapdíjon felül fizetendő, külön díjazás ellenében igényelhető szolgáltatási elemek:

(I)Folteltávolítás. (teljes eltávolításra garanciát nem nyújtunk)

(II) Vizelet, hányás, étel és vérfolt eltávolítása. (teljes eltávolításra garanciát nem nyújtunk)

(III) Minden olyan extra szennyeződés eltávolítása, amely nem tartozik az általánosan vagy gyengén szennyezett kategóriába. (ennek megítélése a Szolgáltató hatásköre)

(IV) Probiotikus szerrel történő tisztítás.

Az árak forintban értendők, tartalmazzák a 27%-os ÁFÁ-t. Az árak tájékoztató jellegűek. Nem zárható ki annak a lehetősége, hogy üzletpolitikai okból a Szolgáltató az árakat módosítsa. Az árak módosítása nem terjed ki a már megkötött szerződésekre. Amennyiben Szolgáltató az árat hibásan tüntette fel, és megrendelés érkezett, de szerződést még nem kötöttek a felek, úgy az ÁSZF „Eljárás hibás ár” pontja alapján jár el a Szolgáltató.

VI. FIZETÉSI FELTÉTELEK

6.1 A Szolgáltató az igénybe vett szolgáltatásokról különösen első alkalommal történő megrendelés és/vagy nettó 100.000 Ft-nál kisebb összegű megrendelés esetén halasztott határidejű utalásos fizetést NEM tesz lehetővé.

6.2. A Szolgáltató az igénybe vett szolgáltatásokról –megállapodás alapján vagy visszatérő megrendelői számára – a mindenkori Tarifaáraknak megfelelően (elérhető a https://www.purissimo.hu oldalon) 10 napos fizetési határidővel állítja ki a számlákat Megrendelő felé legkésőbb a szolgáltatás nyújtásának utolsó napját követő első munkanapon és azt elektronikusan vagy postai úton megküldi Megrendelő részére.

Az egyes szolgáltatások díja egyedi megállapodás alapján a jelen ÁSZF-től/Felületen közzétett Tarifaáraktól eltérhet.

6.3. A Szolgáltató jogosult előrefizetést kikötni. Az előrefizetést a Megrendelőnek a Szolgáltató által kiállított előleg bekérő levél fizetési határidejéig kell teljesítenie. Ennek elmaradása esetén a Szolgáltató az adott megrendelést nem köteles elfogadni, illetve a már létrejött szerződéseket azonnali hatállyal felmondhatja számára terhes jogkövetkezmény nélkül. A Szolgáltató a szolgáltatás ellenértékének beérkezéséig nem köteles a szolgáltatás nyújtása iránt intézkedni. Amennyiben a Szolgáltató előrefizetést köt ki, jogosult a kedvezményeket megvonni és a számlákat a mindenkori Tarifaárakban meghatározott alaptarifán kiállítani. A külföldi székhellyel rendelkező olyan partner, aki a Szolgáltatóval korábban nem állt szerződéses kapcsolatban, csak előre fizetéssel jogosult a szolgáltatást igénybe venni.

6.4. Megrendelő a szolgáltatás díját Szolgáltató számlán feltüntetett bankszámlájára történő átutalás útján köteles a 6.1. pont szerinti fizetési határidőn belül megfizetni. A számla kiegyenlítésével kapcsolatos bankköltségek a Megrendelőt terhelik. Külföldi megrendelés esetén a külföldi és a belföldi bankköltség is a Megrendelőt terheli. A számlával kapcsolatos kérdéseket, kifogásokat, annak kézhezvételétől számított 8 naptári napon belül írásban kell közölni. E határidőn túl reklamációnak helye nincs, Megrendelő a számla vitatásának jogáról kifejezetten lemond. Megrendelő a jelen pontban rögzítetteket kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja.

6.5. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő Polgári Törvénykönyvben a vállalkozások közötti szerződésekre meghatározott mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni. Amennyiben Megrendelő a Szolgáltató vagy közreműködője, illetve a követelés jogosultja felhívására sem teljesíti fizetési kötelezettségét, a Szolgáltató jogosult a késedelmi kamat felszámításán túl a fennálló szerződést azonnali hatállyal felmondani, az esedékes megrendelések teljesítését felfüggeszteni, az új megrendelések elfogadását megtagadni a tartozás rendezéséig, illetve előrefizetést kikötni.

6.6. Amennyiben a Megrendelőnek a Szolgáltatóval, vagy Szolgáltató tulajdonosával szemben ki nem egyenlített tartozása van, a Szolgáltató eredménytelen előzetes írásbeli felszólítást követően jogosult a tartozás megfizetéséig az újabb megrendelés elfogadását megtagadni, előrefizetést kikötni, folyamatos megrendelés esetén a Megrendelő részére történő szolgáltatás nyújtását felfüggeszteni, illetve a már létrejött szerződést azonnali hatállyal felmondani.

6.6. Elektronikus fizetés. A Megrendelő a szolgáltatás díját bankkártyával vagy azonnali átutalásos fizetési konstrukciók segítségével, HUF-ban egyenlítheti ki.

6.7. Átutalásos fizetés A szolgáltatás átutalásos fizetési mód esetén Megrendelő kap egy létrehozott, a megrendelt szolgáltatáshoz tartozó számlát, amire az átutalásnál hivatkozva az összeget kiegyenlítheti.

VII Garancia, szavatosság

7.1. A Szolgáltató minden lehetséges rendelkezésére álló technikával és eszközzel igyekszik garantálni az általa nyújtott szolgáltatás minőségét és elérhetőségét, azonban a – jogszabályi keretek között – nem vállal felelősséget azokért a károkért, és egyéb igényekért, amelyeket a Szolgáltatása érdek- és működési körén kívül eső elháríthatatlan külső esemény okozott és amely a teljesítéshez szükséges munkavégzést, vagy a technikai eszközök rendelkezésre állását akadályozza (pl. parkolási nehézségek, sztrájk, árvíz, földrengés, felhőszakadás, áramszünet, az internet működési elégtelensége, adatátviteli hiba, üzemkiesés stb.). Ezekben az esetekben a határidő automatikusan meghosszabbodik legalább az akadályoztatás időtartamával azzal, hogy amennyiben a teljesítés adott munkanapon már nem nyújtható, automatikusan a következő lehetséges munkanapon kerül sor a szolgáltatás nyújtására. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató – a jogszabályi keretek között - a fentiekből eredő kárért, illetve bármilyen hátrányért és igényért való felelősségét kizárja. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatásai eredményeképpen létrejött munkaviszonyból, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból eredő károkért és egyéb igényekért.

A Megrendelő tudomásul veszi, és kifejezetten elfogadja, hogy a Szolgáltatóval szemben – a jogszabályi keretek között – kárigény, vagy egyéb igényérvényesítés csak a kárigénnyel érintett szolgáltatás díja mértékéig érvényesíthető. A Szolgáltató – a jogszabályi keretek közötti - kártérítési felelőssége kizárólag a tényleges közvetlen károkra korlátozódik, és a Szolgáltató – a jogszabályi keretek között kifejezetten kizárja a felelősségét bármiféle közvetett vagy következményi, illetve biztatási jellegű kárért, és igényért, ideértve többek között az elmaradt hasznot, a költségeket illetve a nem vagyoni kárt is, kivéve, ha a jelen rendelkezés szerinti valamely feltétel alkalmazását jogszabály kifejezetten kizárja. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás díjai a jelen, és az ÁSZF egyéb pontjaiban meghatározott felelősségkorlátozásokra tekintettel lettek az adott mértékben megállapítva. 7.2. A Megrendelő semmilyen nyilvános (ideértendő az Internetet is) megnyilatkozása során nem tehet sem a Szolgáltatóra, vagy annak termékeire, szolgáltatásaira, brand-jeire, munkatársaira, szerződött partnereire, illetve képviseletében eljáró személyekre semmilyen negatív, vagy ésszerűen eljárva akként értékelhető megjegyzést és egyebekben sem tanúsíthat olyan magatartást, mellyel a Szolgáltató, vagy a Szolgáltató cégcsoportjának üzleti érdekeit sértheti.

7.3. Megrendelő nem jogosult, egyben köteles tartózkodni a Szolgáltató védjegyeinek (ide értve a Szolgáltató, illetve a Szolgáltató szolgáltatásának azonosítására alkalmazott bármely megjelölést és/vagy hirdetési vagy promóciós megjelenést és információt) felhasználásától, így különösen nem hirdetheti a saját, vagy harmadik személy szolgáltatását.

VIII. Adatvédelem

8.1. Szolgáltató felhívja Megrendelő figyelmét arra, hogy a birtokába került adatok, feltöltött dokumentumok személyes adatokat tartalmaznak, illetve személyes adatnak minősülnek.

A Szolgáltató kijelenti és szavatolja, hogy a Szolgáltató által a jelen ÁSZF alapján hozzáférhetővé tett személyes adatokat, egyéb információkat – összhangban a Szolgáltató Adatkezelési Tájékoztatójával és a mindenkori vonatkozó jogszabályokkal, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény , valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.) rendelkezéseivel– bizalmasan és jogszerűen kezeli, és kizárólag az adott szolgáltatás céljára használja fel, azt harmadik személyek számára ki nem adja, hozzáférhetővé nem teszi.

IX Reklamáció.

9.1.A Megrendelő az esetleges reklamációt, szavatossági igényt a tudomására jutását követően haladéktalanul, de legkésőbb a szolgáltatás nyújtásának befejezésétől számított 48 órán belül köteles a Szolgáltatónak írásban és/ vagy telefonon bejelenteni. Ezen határidőt követően a Szolgáltató nem fogad el reklamációt. Megrendelő az ezen határidőn túlmenő igényérvényesítési jogáról kifejezetten lemond.

A Megrendelő és Szolgáltató kötelezik magukat, hogy a közöttük fennálló jogviszony feltételeit – a jogszabályi keretek között - nem hozzák nyilvánosságra a jogviszony fennállása alatt és azt követően sem.

9.2 A Szolgáltató fenntartja a jogát arra, hogy a fizetési kötelezettségek maradéktalan teljesítéséig megtagadja azon Megrendelők újabb megrendeléseinek a befogadását, akiknek tartozása áll fenn a Szolgáltatóval szemben. A Szolgáltató fenntartja a jogát arra is, hogy ne fogadjon be olyan új megrendeléseket, amelyek olyan Megrendelőtől származnak, akik a jelen ÁSZF-ben foglalt lényeges kötelezettséget, vagy feltételt a korábbi szerződéses viszonyban megszegtek. Ilyen esetekben a megrendelés befogadása külön megállapodás megkötéséhez is köthető.

9.3 Panaszkezelés Amennyiben a Szolgáltató ügyfélszolgálatához panaszbejelentés érkezik, akkor Szolgáltató a panaszt a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeli és az alábbiak szerint jár el: A szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, szükség szerint orvosolja. A panaszkezelés módját előzetesen ismerteti, ahhoz az előzetes hozzájárulást beszerzi. Ha a panaszos a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Társaság a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a panaszosnak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg, de legkésőbb 7 napon belül megküldi. A telefonon közölt panaszt a Társaság egyedi azonosítószámmal látja el. A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat: a) a panaszos neve, lakcíme, b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja, c) a panasz részletes leírása, d) a Társaság nyilatkozata a panasszal kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges, e) a jegyzőkönyvet felvevő személy aláírása, f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje, g) telefonon közölt panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma. A panaszt a Társaság a beérkezését követően 7 napon belül írásban érdemben megválaszolja és intézkedik annak közlése iránt. A Társaság a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig őrzi meg, és azt az ellenőrző hatóságnak kérésre bemutatja. A panasz elutasítása esetén a Társaság írásban ad tájékoztatást arról, hogy a panaszos mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti.

X. Záró rendelkezések, az ÁSZF közlése és hatálya

10.1. Az ÁSZF-ben a Szolgáltató részére megállapított jogok nem kizárólagos jellegűek, illetve azok együttesen is alkalmazhatóak. Amennyiben a Szolgáltató az ÁSZF-ben meghatározott jogát nem gyakorolja, az nem értelmezhető a Szolgáltató részéről történő joglemondásként.

10.2. A Felek a vitás kérdéseket békés úton próbálják meg rendezni. Ennek sikertelensége esetén magyar bíróságok joghatóságát kötik ki. A járásbíróság hatáskörébe tartozó perekre a Budai Központi Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki. A Törvényszék hatáskörébe tartozó perek esetében a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény illetékességi szabályai az irányadóak.

10.3. A jelen Általános Szerződési Feltételek 2015. július 30-tól visszavonásig, illetve a módosítások hatályba lépéséig maradnak hatályban. Az ÁSZF-ben és az egyedi szerződésekben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok az irányadóak. A Szolgáltató - a jogszabályi keretek között - fenntartja az ÁSZF és az abban hivatkozott dokumentumok egyoldalú módosításának jogát, amelyet a Megrendelő kifejezetten elfogad. Az ÁSZF és/vagy a hivatkozott dokumentumok módosítását a Szolgáltató a módosulás hatálybalépését megelőzően legalább 15 nappal korábban nyilvánosságra hozza a Felületen. Nem minősül az ÁSZF módosításának az, ha a Szolgáltató az ÁSZF-ben esetlegesen előforduló elütéseket, helyesírási hibákat korrigál, vagy olyan pontosításokat eszközöl, amelyek az ÁSZF szerint létrejövő szerződések teljesítésére, annak bármely elemére nincsenek releváns kihatással. Nem minősül az ÁSZF módosításának az sem, ha a Szolgáltató saját magára vonatkozó adatot korrigál. Az itt hivatkozottak szerint korrigált ÁSZF közlése, továbbá azon módosított ÁSZF közlése, amely esetben a jogszabályi változás, hatósági aktus, illetve állásfoglalás, vagy egyébként jogszabályból folyó kötelezettség teljesítése tette szükségessé a módosítást, az ÁSZF -ben egyébként irányadó 15 napos határidőnél rövidebb is lehet. A Megrendelő mindezt kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja. Az ÁSZF-re és az annak alapján létrejövő szerződésekre, illetve kötelmekre a magyar jog az irányadó. Amennyiben az ÁSZF idegen nyelvű és a magyar változata között ellentmondás van, úgy a magyar nyelvű változat az irányadó. A jelen ÁSZF-nek a Megrendelővel való megismertetéséről a Szolgáltató olyan módon gondoskodik, hogy arra a keretszerződésekben, illetve keretszerződéssel nem rendelkező Megrendelők esetében az első megrendelés visszaigazolásában hivatkozik, a pontos elérési útvonal megjelölésével.

Az ÁSZF mindenkori hatályos és teljes szövege a Felületen közzétételre kerül.

Kelt/Közzétéve: Budapest, 2015. július 19

Hatályos: 2015. július 30.